Kurs na stopień instruktora sportu o specjalności kajakarstwo

Kurs na stopień instruktora sportu o specjalności kajakarstwo

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to 3 października 2019 r. o godzinie 10:00. Kurs będzie składał się z 2 zjazdów po 4 dni każdy (czwartek – niedziela). Pierwszy zjazd odbędzie się od 3 do 6 października 2019 r. Drugi zjazd będzie kończyć się egzaminem i odbędzie się w terminie 7-10 listopada. Szkolenie będzie odbywać się w Opolu, dokładny adres pierwszych zajęć podamy w terminie późniejszym. Koszt udziału w kursie to 1500 zł. Maksymalna liczba uczestników to 20 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób, a aktualnie jest już zapisanych 12 osób.

Moderatorem kursu będzie trener klasy mistrzowskiej prof. AJP. dr hab. Tadeusz Rynkiewicz Zgłoszenia proszę kierować na adres e‑mail: sportkurs@gmail.com w treści zgłoszenia należy podać:

Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie w zakresie kajakarstwa.

Wymagania stawiane kandydatom:

Kandydat powinien posiadać umiejętność pływania oraz umiejętność wiosłowania w kajakach lub kanadyjkach wyczynowych opanowaną w stopniu podstawowym.

Uznawalność uprzednio uzyskanych kwalifikacji:

Kwalifikacje formalne związane z wykształceniem wyższym w zakresie wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji lub rehabilitacji ruchowej będą uznawane w zakresie adekwatnym do zawartego w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

Kwalifikacje cząstkowe uzyskane na kursach instruktora rekreacji ruchowej w zakresie kajakarstwa będą uznawane na podstawie przedstawionego świadectwa ukończenia kursu.

Ukończenie kursu wymaga:

Wykazania się praktyczną umiejętnością wiosłowania w kajaku lub kanadyjce wyczynowej;

Wykazania się praktyczną umiejętnością samodzielnego prowadzenia zajęć treningowych z kajakarzami;

Wykazania się odpowiednią wiedzą na egzaminie składanym przed Komisją egzaminacyjną.

Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Organizatora kursu w porozumieniu z Polskim Związkiem Kajakowym. W skład Komisji wchodzą:

Specjalista w zakresie teorii i metodyki treningu sportowego w kajakarstwie – trener posiadający kwalifikacje I klasy trenerskiej lub wyższe;

Specjalista w zakresie teorii i metodyki sportu – posiadający stopień naukowy doktora lub wyższy;

Upoważniony Przedstawiciel Polskiego Związku Kajakowego posiadający kwalifikacje trenerskie I klasy lub wyższej.

Zadaniem Komisji egzaminacyjnej jest:

Ocena umiejętności praktycznych związanych z wiosłowaniem;

Ocena umiejętności prowadzenia zajęć;

Ocena wiedzy podczas egzaminu końcowego.

Warunkiem koniecznym ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnych ocen w każdym z trzech aspektów. Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen za wykonanie każdego z czterech wyżej wymienionych zadań. Wagi poszczególnych ocen:

Ocena umiejętności praktycznych związanych z wiosłowaniem – 0,3;

Ocena umiejętności prowadzenia zajęć – 0,4;

Ocena wiedzy podczas egzaminu końcowego – 0,3.