ZAPOWIEDŹ - V MISTRZOSTWA POLSKI NA ERGOMETRACH KAJAKOWYCH - Poznań 5-6.01.2024

ZAPOWIEDŹ - V MISTRZOSTWA POLSKI NA ERGOMETRACH KAJAKOWYCH - Poznań 5-6.01.2024

 1. Miejsce, termin, organizator
  - zawody odbędą się w dniach 5-6.01.2024 na hali sportowej Politechniki Poznańskiej przy
  ul. Piotrowo 4 w Poznaniu. 5.01.2024 odbędzie się odprawa sędziów i ustawianie urządzeń. 6.01.2024
  o godz. 10:00 nastąpi oficjalne otwarcie zawodów, godzina rozpoczęcia zawodów zostanie podana po
  weryfikacji zgłoszeń, jednak nie wcześniej niż o godz. 9:30;
  - organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego będzie Wielkopolski Związek Kajakowy
  w Poznaniu, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 2. Uczestnictwo
  W zawodach mogą startować seniorzy, juniorzy, juniorzy mł. i młodzicy posiadający aktualną elektroniczną licencję zawodniczą PZKaj wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi oraz mastersi.
  Konkurencje
  - K-1, C-1 500m młodziczki
  - K-1, C-1 500m młodzicy
  - K-1, C-1 500m juniorki mł.
  - K-1, C-1 500m juniorzy mł.
  - K-1, C-1 500m juniorki
  - K-1, C-1 500m juniorzy
  - K-1, C-1 500m seniorki
  - K-1, C-1 500m seniorzy
  - K-1, 200m masters kobiet
  - K-1, C-1 200m masters mężczyzn
  - K-1 2 000m sztafeta open kobiet
  - C-1 2 000m sztafeta open kobiet
  - K-1, C-1 2 000m sztafeta open mężczyzn
  UWAGA!!! W konkurencjach, w których zgłoszonych jest powyżej 32 zawodników organizator może
  skrócić dystans.
 3. Zgłoszenia, losowanie, odprawa
  - zgłoszenia należy dokonać poprzez internetowy system elektroniczny PZKaj, który zostanie
  uruchomiony na stronie internetowej PZKaj pod adresem: http://pzkaj.domtel-sport.pl w terminie do
  30.12 roku do godz. 23:59.
  - kierownicy ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych przed odprawą techniczną do
  Sędziego Głównego zawodów.
  - odprawa techniczna odbędzie się w dniu 06.01.2024 o godzinie 8:30.
 4. MASTERS
  - zgłoszenia do konkurencji MASTERS, które należy przesłać na adres wzkaj@wp.pl w terminie do
  30.12.2023 do godziny 23:59;
  - obowiązkowe zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach na ergometrach
  kajakowych w dniu 06.01.2024 wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które
  należy dostarczyć do komisji sędziowskiej w dniu zawodów.
 5. Opłaty
  - opłatę wpisową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego
  nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530, w nieprzekraczalnym terminie do 04.01.2024r.
  W tytule opłaty należy wpisać „MP Ergometry 2024 - wpisowe”
  - za każdą zgłoszoną osobę wg listy zbiorczej:
  • Masters – 40zł
  • seniorzy, juniorzy i juniorzy mł. – 30 PLN
  • młodzicy – 20,00 PLN
  • zawodnicy z zagranicy zwolnieni z opłaty startowej
  - wadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety;
  - wadium za odwołanie: 20-krotna wysokość obowiązującej diety.
 6. Sposób przeprowadzenia regat
  - zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Zawodów i niniejszą zapowiedzią;
  - koszty organizacji pokrywa WZKaj;
  - ergometry kajakowe oraz kanadyjkowe firmy DANSPRINT dostarcza organizator;
  - Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską;
  - szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną;
  - zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają medale i nagrody rzeczowe;
  - drużyny w wyścigach sztafet za zajęcie miejsca I-III otrzymają puchary;
  - najlepsze drużyny w łącznej punktacji zawodów otrzymają puchary oraz:
  1 miejsce – łódka NELO
  • 2-3 miejsce – wiosło Braca Sport oraz pokrowiec na łódkę NELO
  • 4-10 miejsce wiosło Braca Sport
  - punktacja prowadzona będzie za miejsca I-VIII

  miejsce - punkty
  I - 10
  II - 8
  III -  7
  IV - 6
  V - 5
  VI - 4
  VII - 3
  VIII - 2

 7. SZTAFETY:

  - w wyścigu drużynowym mogą brać udział tylko zawodnicy, którzy będą startować w konkurencjach
  indywidualnych i je ukończą;
  - drużyna musi składać się z 4 zawodników, ich wiek może być różny;
  - wyścigi drużynowe zostaną przeprowadzone w 4 kategoriach (kajakarki, kanadyjkarki, kajakarze,
  kanadyjkarze);
  - zawodnicy z jednej drużyny mogą pokonać różny dystans, a ich suma musi wynieść odległość wg
  zapowiedzi;
  - zmiany w drużynie będą robione na zasadach sztafety, bez zatrzymania licznika. Każda drużyna
  będzie pokonywała dystans na jednym ergometrze marki DANSPRINT;
  - punktacja wyścigu drużyn liczy się do punktacji ogólnej klubów;

 8. MASTERS
  - w konkurencji masters mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy nie startują w innej kategorii
  wiekowej (senior),
  - zawodnik masters zrzeszony w danym klubie może być członkiem sztafety,
  - nie ma obowiązku przynależności klubowej dla zawodnika kategorii masters,
  - w zależności od ilości zgłoszeń, po wyścigu finałowym Organizator może podzielić zawodników według
  grup wiekowych w celu dokonania dekoracji zwycięzców.
 9. Regulamin Zawodów
  9.1. Zawodnik ma obowiązek zgłoszenia się do sędziego strefy przedstartowej, strefy specjalnie
  wyznaczonej przez organizatora na 5 min przed planowanym wyścigiem w celu weryfikacji
  i pomiaru masy ciała startującego zawodnika.
  9.2. Wybór przesłony powietrza oraz przekładni (obciążenia-przełożenia) jest dowolny. Ustawienie ich
  może być dokonane przez zawodnika przed startem do wyścigu. Zawodnik nie może zmieniać
  ustawień na monitorze ergometru. Obowiązują ustawienia przyjęte przez Organizatora.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji dotyczącej przekładni obciążenia-
  przełożenia, a decyzje ostateczną przekaże kierownikom ekip na odprawie technicznej w dniu
  zawodów.
  9.3. Przepisy szczegółowe dotyczące kanadyjkarzy:
  9.3.1. Kanadyjkarze powinni pokonywać dystans w pozycji klęczącej z noga wykroczną i zakroczną
  umieszczoną na ergometrze. Podczas wyścigu istnieje możliwość odłożenia nogi zakrocznej na
  podłogę tylko w przypadku utraty równowagi lub zmiany zawodnika w sztafecie. Po odłożeniu
  nogi zawodnik powinien niezwłocznie powrócić do pozycji. Wiosłowanie z nogą na podłodze jest
  niedozwolone a pokonywanie dystansu w ten sposób powoduje dyskwalifikację.
  9.3.2. Kanadyjkarze trzymają drążek-wiosło w pozycji: górna ręka trzyma za uchwyt a dolna za drążek.
  Zabronione jest trzymanie obu rąk na drążku równolegle do siebie.
  9.4. Start wyścigu, sygnalizowany jest za pomocą sygnału dźwiękowego oraz na ekranie.
  9.5. Procedura startu:
  9.5.1. Po zajęciu przez zawodnika miejsca na danym ergometrze wynikającym z programu zawodów
  oraz przygotowaniu do startu, następuje komenda START POSITION; po tej komendzie
  zawodnicy przyjmują pozycję startową, bęben ergometru zatrzymuje się. W tym czasie
  niedozwolone są jakiekolwiek ruchy drążkiem,
  9.5.2. Jeśli zawodnicy są przygotowani do startu, następuje komenda START WITHIN 10 SECOND, po
  tej komendzie każda aktywność drążkiem wprawiająca bęben w ruch uznawana będzie za
  falstart.
  9.5.3. Jeśli spełnione są wszystkie warunki do przeprowadzenia prawidłowego startu następuje głośny
  sygnał dźwiękowy, po którym zawodnicy mogą zacząć wiosłować.
  9.6. Falstart - Starter głośnym sygnałem informuje zawodników, że został popełniony falstart. Po
  usłyszeniu tego sygnału zawodnicy muszą przestać wiosłować oczekując na instrukcje startera
  dotyczące przeprowadzenia nowej procedury startu. Starter musi natychmiast zidentyfikować
  osadę lub osady, które popełniły falstart, poinformować je o spowodowaniu falstartu i udzielić
  ostrzeżenia z tego tytułu. Osada lub osady, która/e dwukrotnie popełniła/y falstart zostają
  zdyskwalifikowane w tym wyścigu.
  9.7. W przypadku awarii technicznej jednego z ergometrów w ciągu 20 sek. od startu, wyścig jest
  zatrzymany, a następnie rozpoczyna się od nowa.
  9.8. Awaria techniczna ergometru w dalszej części wyścigu upoważnia zawodnika do podjęcia
  samodzielnej próby pokonania dystansu, jednak nie później niż 30min. od godziny startu
  zawodnika w wyścigu, w którym nastąpiła awaria.
  9.9. System rozgrywania zawodów: przedbieg-finał. Zawodnicy zgłoszeni do danej konkurencji
  losowani są do poszczególnych wyścigów-przedbiegów. Po zakończeniu konkurencji najlepsze
  czasy kwalifikują się do finału. Kolejność zawodników ustalana jest na podstawie uzyskanych
  przez zawodników czasów w finale.
  9.10. W strefie startu mogą znajdować się tylko zawodnicy startujący w poszczególnych wyścigach.
  Zawodnicy, którzy nie zgłosili się do sędziego w strefie przedstartowej nie mogą brać udziału
  w wyścigu.
  9.11. Po ukończonym wyścigu należy niezwłocznie opuścić strefę startu.
  9.12. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych przez
  organizatora.
  9.13. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny
  w porozumieniu z organizatorem zawodów.
 10. Różne:
  Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników Mistrzostw Polski Seniorów pokrywają
  organizacje zgłaszające.

Wyżywienie

Istniej możliwość zamówienia obiadu w formie cateringu podczas regat, cena 35,00 PLN. Zamówienia
można przesyłać mailowo na adres wzkaj@wp.pl do dnia 02.01.2024;

Obsługa medyczna
organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich uczestników;

Punkt informacji – biuro zawodów
W punkcie, w którym znajduje się biuro zawodów może przebywać obsługa techniczna oraz
maksymalnie jedna obsługiwana osoba;

Organizacja i przepływ zawodników
Organizator zapewnia miejsca siedzące na trybunach;

Strefa przedstartowa i startowa
TYLKO osoby uprawnione oraz zawodnicy wyścigów według programu minutowego mogą znajdować
się w strefie startowej;

Odprawa kierowników
Odprawa kierowników drużyn odbędzie się w sali.

Dekoracje
W strefie dekoracji przebywać mogą tylko zwycięzcy, obsługa oraz osoba dekorująca. Dekoracje
odbywają się bezpośrednio po wyścigach finałowych.

Strefa dla prasy
Organizator wyznaczył specjalną strefę przeznaczoną dla dziennikarzy mieszczącą się przy strefie
dekoracji.

Załączniki do pobrania

Archiwa

Kontakt

Wielkopolski Związek Kajakowy

 • ul. Starołęcka 36
  61-361 POZNAŃ
 • wzkaj@wp.pl
  biuro@wzkaj.poznan.pl
 • Numer konta bankowego związku
  86 1020 4027 0000 1602 1156 9524

Biuro

 • ul. Starołęcka 36
  61-361 POZNAŃ

Wyszukaj

Copyright © 2021 All Rights Reserved. Created by AiO